• 021-46116876
  • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
موتور GIS

موتور GIS

محدوده جهان درنمایش دوبعدی و سه‌بعدی

محصـول مذکـور قابلیـت نمایـش دوبعـدی و سـه‌بعدی داده‌هـای مبتنی بـر نقشـه در فضـای Globe کره زمین را دارد. همچنیـن قابلیـت تغییـر بیـن نمـای دوبعـدی و سـه‌بعدی بصـورت برخط در موتور گرافیک پیاده‌سـازی شـده اسـت. از آنجایـی کـه ایـن محصـول در زبـان ++C و کتابخانـه OpenGL پیاده‌سـازی شـده اسـت، دارای بهینگی بسـیار مناسـب اسـت. از جمله این موارد قابلیت نمایش چند ده هزار مدل سـه‌بعدی، آیکون، نقطه یا ترسیمات در یک لحظه و بدون کاهش کارایی وجود دارد.

تحلیل و بصری‌سازی برپایه GPU

کلیـه پردازش‌هـای داخـل محیـط بصری‌سـازی بـا اسـتفاده از GPU انجـام می‌گیـرد. بـه همیـن دلیـل قابلیـت پردازش بلادرنگ روی حجم کلان داده وجود خواهد داشت.

پشتیبانی ازلایه‌های نقشه

قابلیـت نمایـش انـواع نقشـه‌ها (OSM ،Satellite Google ،Bing، کریدورهـای هوایـی و دریایـی و ...) در فرمت‌هـــای اســـتاندارد جهانـــی در موتـــور گرافیکـــی را دارد. همچنیـــن هماننـــد Earth Google قابلیـــت نمایش کلیه موقعیت و محل‌ها به‌صورت بیلبورد وجود دارد.

پشتیبانی ازعوارض نامحدود

در موتــور گرافیکــی کلیــه ارتفاعــات و عــوارض کره زمیــن به‌صــورت بلادرنــگ قابــل مشــاهده بــوده و بــه جهــت اســتفاده از GPU در پــردازش عــوارض، قابلیــت تحلیــل عــوارض همچــون ViewShed ،LOS و... به‌صــورت بلادرنگ وجود دارد.

ترسیم اشکال و احجام

قابلیــت رســم اشــکال دوبعــدی همچــون دایــره، مســتطیل، چندضلعــی، چندخطــی و ... احجــام ســه‌بعدی همچـون مکعـب، نیمکـره، هـرم، اسـتوانه، منشـور و... به‌صـورت بلادرنـگ وجـود دارد. همچنیـن قابلیـت رسـم چندضلعی روی زمین و محاسبه مساحت خشکی‌ها وجود دارد.

ابزارطراحی مسیر

قابلیت طراحی مسیرهای زمین و هوایی در محیط دوبعدی و سه‌بعدی پیاده‌سازی شده است. قابلیت‌هایی از جنس هشدار برخورد با عوارض، سایه مسیر هوایی بر روی عوارض زمین، ذخیره و بازیابی مسیر و ... در این ابزار وجود دارد.

ابزار قطب‌نمــــــــــــا

این ابزار قابلیت نمایش زاویه دوربین و تغییر نمای آن به سمت شمال را فراهم می‌کند.

ابزار خطوط متقاطع جغرافیایی

ایـن ابـزار زمیـن را در ۲ حالـت GeoRef و UTM تقسـیم بنـدی می‌کنـد. در ایـن ابـزار بـا تغییـر مقیـاس نقشـه، خطوط نیز بروزرسانی می‌شوند و در هر دو نمای دوبعدی و سه‌بعدی قابل استفاده است.

ابزار سنجش فواصل

ایـن ابـزار قابلیـت سـنجش فواصـل بیـن نقـاط ثابـت یـا متحـرک در محیط دوبعدی و سـه‌بعدی را فراهم می‌کند. همچنیـن ایـن ابـزار اطلاعاتـی از جنـس اختـلاف ارتفـاع، زاویـه و مجمـوع مسـافت را نیـز بیـن نقاط انتخاب شـده نمایش می‌دهد.

ابزار نمایش ماهواره‌ها

امـکان نمایـش موقعیـت فعلـی ماهواره‌هـا بـه همـراه پیشبینـی مسـیر حرکـت آنهـا و نمـای مـورد مشـاهده آنها بر روی زمین و بسیاری امکانات دیگر در این ابزار فراهم شده است.

ابزار هشدار برخورد عوارض

قابلیـت هشـدار برخـورد بـا عـوارض بـرای یـک هواپیمـا یـا Drone در ایـن ابـزار وجـود دارد و به‌صـورت برخـط و در هنـگام حرکـت پرنـده، سـطح زمیـن را بـا توجـه بـه میـزان خطـر برخـورد بـا عـوارض رنـگی می‌نمایـد. ایـن ابزار هم در محیط دوبعدی و هم در محیط سه‌بعدی قابل استفاده است.

ابزار ایجاد پروفایل ارتفاع

ایــن ابــزار قابلیــت نمایــش نمــودار ارتفاعــات بیــن نقــاط تعییــن شــده را ایجــاد می‌کنــد. هنــگام حرکــت روی نمودار، نقطه متناظر در صفحه مشخص می‌شود.

ابزار نمایش دید مستقیم (LOS)

در ایـن ابـزار امـکان نمایـش خـط دیـد مسـتقیم (Sight of Line) در یـک قطـاع خـاص یـا در کلیـه زوایـا بـه صــورت ســه‌بعدی وجــود دارد. ایــن ابــزار نیــز بــه علــت اســتفاده از GPU در انجــام محاســبات، به‌صــورت بلادرنگ می‌تواند محاسبات خط دید مستقیم را نمایش دهد.

 

ابزار نمایش نقاط قابل دید (Viewshed)

ایــن ابــزار در یــک زوایــه دیــد خــاص از یــک نقطــه به‌صــورت برخــط می‌توانــد کلیــه نقــاط قابــل مشــاهده و همچنین نقاط غیرقابل مشاهده را محاسبه نماید و به‌صورت نقاط رنگ بر روی زمین نمایش دهد.

 

ابزار سناریوسازی

ایـن ابـزار تسـهیلات حـوزه سناریوسـازی از جملـه ایجـاد پیکان‌هـای دوبعـدی و سـه‌بعدی، ایجـاد متـن فارسـی یا انگلیسی و افزودن یک مدل سه‌بعدی به صحنه را ایجاد م کند

 

اتصال به منابع داده‌ای مختلف

اتصـــال بـــه داده‌هـــای روزانـــه ماهواره‌هـــای هواشناســـی، اتصـــال بـــه داده‌هـــای خطـــوط هواپیمایـــی و نمایـــش برخـط هواپیماهـا، اتصـال بـه داده‌هـای دریایـی و نمایـش کشـت‌ها و شـناورها و... از جملـه مـوارد پشـتیبان در این محصول می‌باشد.

پشتیبانی از صفحات لمسی

موتـور گرافیکـی قابلیـت پشـتیبانی از صفحـات لمسـی و ژسـتهای مختلـف دسـت را دارا می‌باشـد. همچنیـن ابزارهای پیاده‌سازی شده نیز قابلیت پشتیبانی از ترسیم در صفحات لمسی را دارند.

ابزار تولید شرایط آب وهوایی

ایــن ابــزار بصری‌ســازی، شــرایط مختلــف آب وهوایــی را در محیــط ســه‌بعدی فراهــم می‌کنــد. موضوعاتــی همچون تولید انواع ابر، رعدوبرق، باران، برف، آلودگی هوا، مه و ... از جمله قابلیت‌های این ابزار هستند.

بانک مدل‌های سه‌بعدی

جهـت اسـتفاده در کاربری‌هـای مختلـف، بانکـ شـامل صدهـا مـدل سـه‌بعدی در دسـته‌بندی‌های متعـدد از جمله هواپیماها، ادوات نظام،، پهپادهای تجاری، Cultural و ... ایجاد شده است.

قابلیت توسعه اسکریپت و پلاگینی

کلیــه امکانــات و ابزارهــای موجــود در موتــور گرافیکــی برپایــه پلاگیــن پیاده‌ســازی شــده و هرگونــه نیازمنــدی جدیــد از ایــن روش قابــل توســعه اســت. تاکنــون بیــش ۵۰ پلاگیــن در کاربری‌هــای مختلــف در ایــن موتــور گرافیکـ اسـتفاده شـده اسـت. گروه‌هـای اسـتفاده‌ کننده از ایـن موتـور گرافیکـی می‌تواننـد بـه تنهایـی و بـدون نیـاز بـه تیـم سـازنده ایـن محصـول، بـه توسـعه قابلیت‌هـای مدنظـر خـود بپردازنـد. همچنیـن قابلیـت توسـعه از طریق Python نیز وجود دارد.

 

 

 

 

 

 

دریافت کاتالوگ محصول


برگشت به مجموعه

تاریخ

10 تیر 1399

مجموعه

سامانه‌های مبتنی بر نقشه