• 021-46116876
  • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
Arad Earth Studio

Arad Earth Studio

Arad Earth Studio

محدوده جهانی در نمایش دوبعدی و سه‌بعدی

محصــول مذکــور قابلیــت نمایــش دوبعــدی و ســه‌بعدی داده‌هــای مبتنــی بــر نقشــه در فضــای Globe کره زمیـن را دارد. همچنیـن قابلیـت تغییـر بیـن نمـای دوبعـدی و سـه‌بعدی بصـورت برخـط در موتـور گرافیکـی پیاده‌ســازی شــده اســت. از آنجایــی کــه ایــن محصــول در زبــان ++C و کتابخانــه OpenGL پیاده‌ســازی شـده اسـت، دارای بهینگـی بسـیار مناسـب اسـت. از جملـه ایـن مـوارد قابلیـت نمایـش چنـد ده هـزار مـدل سـه‌بعدی، آیکـون، نقطـه یـا ترسـیمات در یـک لحظـه و بـدون کاهـش کارایـی وجـود دارد.

ترسیم اشکال و احجام

قابلیــت رســم اشــکال دوبعــدی همچــون دایــره، مســتطیل، چندضلــع، چندخــط و ... احجــام ســه‌بعدی، همچــون مکعــب، نیمکــره، هــرم، اســتوانه، منشــور و ... به‌صــورت بالدرنــگ وجــود دارد. همچنیــن قابلیــت رســم چنــد ضلــع روی زمیــن و محاســبه مســاحت خشــکی‌ها وجــود دارد.

پشتیبانی از نمایش مدل‌های سه‌بعدی

بــا بهره‌گیــری از ایــن قابلیــت، کاربــر می‌توانــد هــر مــدل ســه‌بعدی از موجودیت‌هــای مدنظــر خــود را بــه نرم‌افـزار اضافـه نمایـد و جلوه‌هـای بصـری بـه آن بیافزایـد. همچنیـن بـرای سـهولت کار، گالـری از مدل‌هـای سـه‌بعدی پرکاربـرد نیـز طراحـی و توسـعه یافتـه اسـت، تـا بـه کاربـر در انتخـاب مدل‌هـای سـه‌بعدی کمـک کنــد. در مدل‌هــای ســهبعدی انیمیشــن )همچــون حرکــت بــال بالگــرد( نیــز پشــتیبانی می‌شــود.

پشتیبانی از مدیریت فریم‌های انیمیشن در قالب نوار Timeline

بـا اســتفاده از ایــن نــوار مدیریــت، کاربــر می‌توانـد کلیــه صحنــه طراحـی شـده خــود را همـراه بـا زاویــه دیــد دوربیــن در قالــب یــک Keyframe ،ذخیــره نمایــد. مجموعــه‌ای از ایــن Keyframeهــا ســکانس‌های انیمیشــن را تشــکیل میدهنــد. کلیــه مشــخصه‌های موجودیت‌هــا اعــم از زاویــه دیــد و ارتفــاع دوربیــن، سـرعت حرکـت دوربیـن، عملیـات مـورد انتظـار موجودیت‌هـا و به‌طـور کل هـر پارامتـر قابـل تغییـر در صحنـه را بــه ســادگی میتــوان پویانمایــی کــرد.

ابزار قطــــــــــب نمـــــــــــــا

این ابزار قابلیت نمایش زاویه دوربین و تغییر نمای آن به سمت شمال را فراهم میکند.

ابزار خطوط متقاطع جغرافیایی

ایــن ابــزار زمیــن را در دو حالــت GeoRef و UTM تقســیم بنــدی می‌کنــد. در ایــن ابــزار بــا تغییــر مقیــاس نقشــه، خطــوط نیــز بروزرســانی میشــوند و در هــر دو نمــای دوبعــدی و ســه بعــدی قابــل اســتفاده اســت.

پشتیبانی از نمایش متون دوبعدی و سه‌بعدی

ایــن نرم‌افــزار قابلیــت پشــتیبانی از درج انــواع متــون انگلیســی و فارســی بــرای انتقــال بیشــتر مفاهیــم را دارا اســت. کاربــر میتوانــد متــن مــورد نظــر خــود را در هــر ناحیــه‌ای از صحنــه GIS بــه صــورت دوبعــدی و یــا ســه‌بعدی درج نمایــد. همچنیــن میتــوان از انتســاب انیمیشــن‌های مختــص متــن بــرای وضــوح بیشــتر متـون بهـره بـرد.

پشتیبانی از حرکات سینمایی دوربین

کاربــر می‌توانــد مســیر حرکــت دوربیــن را از قبــل طراحــی نمایــد و در حیــن اجــرا و فیلم‌بــرداری، دوربیــن براســاس مســیر طراحــی شــده، بــر روی صحنــه حرکــت نمایــد. همچنیــن قابلیتهایــی از جملــه تعییــن و متحرک‌ســازی FoV ،زوایــای دوربیــن، تعییــن نقطــه دیــد و ... وجــود دارد. بــه عنــوان نمونــه، ایــن حرکــت می‌توانـد از زاویـه دور دسـت شـروع شـده و بـا بزرگنمایـی کامـل یـک موجودیـت و یـا چرخـش آرام بـر دور آن بـه اتمـام برسـد. بـرای سـهولت برخـی از حـرکات سـینمایی پرکاربـرد بـه عنـوان انیمیشـنهای پیشفـرض در نرم‌افــزار قــرار داده شــده اســت تــا امــکان تولیــد تصاویــر حرفــ‌های را بــرای کاربــر فراهــم ســازد.

تولید عکس و فیلم در وضوح دلخواه

نرم‌افـزار مذکـور قـادر اسـت از سـکانس‌های طراحـی شـده، خروجـی بـه صـورت فیلـم ارائـه دهـد. فریم‌هـای مــورد نیــاز کاربــر بــرای ایجــاد ویدئــو و نیــز وضــوح فیلــم بــرای اســتفاده در دســتگاه‌های مختلــف نیــز قابــل تنظیــم می‌باشــد.

پشتیبانی از ایجاد شرایط محیطی

در ایـن نرم‌افـزار قابلیـت افـزودن پنـچ گونـه ابـر پویـا، رعدوبرق، برف و بـاران، تگرگ، باد و ایجاد پویانمایی‌های مختلـف روی ایـن المان‌هـا وجـود دارد. همچنیـن قابلیت‌هایـی نظیـر آسـمان سراسـری )Skybox ،)ایجـاد عمـق دیـد، آلودگـی هـوا و ... نیـز پیاده‌سـازی شـده اسـت.

پشتیبانی از نمایش انواع پیکان بصورت دوبعدی و سه‌بعدی 

پیــکان یکــی از ابزارهــای پرکاربــرد در تولیــد ســناریوهای مبتنــی بــر نقشــه اســت. در ایــن نرم‌افــزار تنــوع گسـترده‌ای از انـواع پیکان‌هـای دوبعـدی و سـه‌بعدی بـا پشـتیبانی از انتسـاب انـواع انیمیشـن‌ها و تم‌هـای رنگ‌آمیــزی در دســترس کاربــر اســت.

نمایش انتزاعی ارتباطات موجودیت‌ها

کاربـر قـادر اسـت بـا اسـتفاده از ایـن ابـزار ارتبـاط انتزاعـی یـا ارتبـاط بیسـیم بیـن موجودیتهـای مختلـف را نمایـش دهـد. سفارشیسـازیهایی از قبیـل تنظیـم سـرعت نمایـش ارتبـاط، قطـر ابتـدا و انتهـای مخـروط ارتباطـی، رنـگ و ... در ایـن ابـزار قابـل انجـام اسـت.

ابزار سنجش فواصل

ابــزار مربوطــه قابلیــت ســنجش فواصــل بیــن نقــاط ثابــت یــا متحــرک در محیــط دوبعــدی و ســه بعــدی را فراهـم میکنـد. همچنیـن ایـن ابـزار اطالعـات از جنـس اختـاف ارتفـاع، زاویـه و مجمـوع مسـافت را نیـز بیـن نقـاط انتخـاب شـده نمایـش میدهـد.

پشتیبانی از عوارض نامحدود

در موتـور گرافیـک کلیـه ارتفاعـات و عـوارض کـره زمیـن بـه صـورت بالدرنـگ قابـل مشـاهده بـوده و بـه جهـت اسـتفاده از GPU در پـردازش عـوارض، قابلیـت تحلیـل عـوارض همچـون ViewShed ،LOS و ... بـه صـورت بالدرنـگ وجود دارد.

ابزار نمایش دید مستقیم

در ایـن ابـزار امـکان نمایـش خـط دیـد مسـتقیم (Sight of Line) در یـک قطـاع خـاص یـا در کلیـه زوایـا بـه صـورت سـهبعدی وجـود دارد. ایـن ابـزار نیـز بـه علـت اسـتفاده از GPU در انجـام محاسـبات، به‌صـورت بالدرنـگ میتوانـد محاسـبات خـط دیـد مسـتقیم را نمایـش دهـد.

ابزار نمایش نقاط قابل دید

ایــن ابــزار در یــک زوایــه دیــد خــاص از یــک نقطــه بهصــورت برخــط میتوانــد کلیــه نقــاط قابــل مشــاهده و همچنیـن نقـاط غیرقابـل مشـاهده را محاسـبه نمایـد و بهصـورت نقـاط رنگـی بـر روی زمیـن نمایـش دهـد.

قابلیت اضافه کردن متون توضیحات

ایـن ابـزار قابلیـت تولیـد متـون فارسـی و انگلیسـی بصـورت مسـتقل از نمـای سـه‌بعدی را ایجـاد میکنـد. در ایـن ابـزار قابلیـت ایجـاد انـواع افکت‌هـای نمایشـی همچـون Marquee، Out Fade، In Fade و ... وجـود دارد. همچنیـن قابلیت‌هایـی از قبیـل تعییـن فونـت، جهـت متـون، رنـگ و ... نیـز مـورد پشـتیبانی ایـن ابـزار است.

نمایش موقعیت محل‌ها

ایــن ابــزار قابلیــت نمایــش موقعیت‌هــا و محل‌هــا را به‌صــورت بیلبــورد در نمــای ســه‌بعدی ایجــاد می‌کنــد. همچنیـن جسـتجوی محل‌هـا و نمایـش اطالعـات مکانـی هـر یـک قابـل انجـام اسـت.

تحلیل و بصریسازی برپایه GPU

کلیـه پردازش‌هـای داخـل محیـط بصری‌سـازی بـا اسـتفاده از GPU انجـام میگیـرد. بـه همیـن دلیـل قابلیـت پـردازش بالدرنـگ روی حجـم کالن داده وجـود خواهـد داشـت.

پشتیبانی از لایه‌های نقشه

قابلیــت نمایــش انــواع نقشــه‌ها (OSM ،Satellite Google ،Bing ،کریدورهــای هوایــی و دریایــی و ...) در فرمت‌هـای اسـتاندارد جهانـی در موتـور گرافیکـی را دارد. همچنیـن قابلیـت جابه‌جایـی لایه‌ها، ترکیـب لایه‌هابــا یکدیگــر، اصــاح رنــگ لایه‌هاو ... وجــود دارد.

پشتیبانی از نمایش دریاها

توســط ایــن مــاژول نمایــش ســطح دریاهــا بــا حرکــت امــواج انجــام میشــود. قابلیــت نمایــش امــواج خــط سـاحلی، نمایـش رد حرکـت کشـتی روی سـطح آب، انعـکاس نـور خورشـید، تعییـن ارتفـاع سـطح آب و تعییـن شـدت و جهـت وزش بـاد در ایـن افزونـه فراهـم شـده اسـت.

قابلیت مدیریت مدل‌های سه‌بعدی

توســط ایــن ابــزار میتــوان نمادهــا یــا مدل‌هــای ســه‌بعدی را در صحنــه GIS قــرار داد. همچنیــن قابلیــت تغییـر مشـخصاتی از قبیـل موقعیـت، ارتفـاع، مقیـاس و ... بـرای مـدل سـه‌بعدی بههمـراه ایجـاد انیمیشـن روی تمــام مــوارد از طریــق پنــل مشــخصات فراهــم شــده اســت. امــکان تغییــر Roll, Bend و Bearing بــا کلیدهـای میانبـر، تغییـر رنـگ مـدل، فعـال و غیرفعـال کـردن مـدل، چرخـش مـدل سـهبعدی در سـه زاویـه، ایجـاد برچسـب بـرای مدل‌هـا و ... از دیگـر امکانـات اسـت کـه پنـل مشـخصات در اختیـار کاربـر قـرار میدهـد.

دریافت کاتالوگ محصول


برگشت به مجموعه

تاریخ

26 دی 1400

مجموعه

سامانه‌های مبتنی بر نقشه